QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

A. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty TNHH Aeon Delight (Việt Nam) (“ADV”) có trụ sở đăng ký tại Tầng 3A, Tòa nhà Intan, số 97 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xem trọng việc tuân thủ quy định của pháp luật nói chung và đặc biệt là pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) nói riêng khi thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, v.v. đối với Dữ Liệu Cá Nhân (sau đây gọi chung là việc “Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân”).

Do đó, ADV xây dựng và thông báo quy định về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (“Quy Định”) này tới tất cả các chủ thể dữ liệu (“Chủ Thể Dữ Liệu”), người mà:

 • (1) truy cập, liên hệ thông qua website, fanpage hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của ADV;
 • (2) cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho ADV thông qua các hình thức khác.

Chủ Thể Dữ Liệu cần đọc kỹ Quy Định này kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Quy Định trước khi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho ADV. Việc Chủ Thể Dữ Liệu (1) truy cập, liên hệ thông qua website, fanpage hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của ADV; (2) cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho ADV thông qua các hình thức khác, chính là sự xác nhận việc đã đọc, hiểu, biết rõ đầy đủ nội dung của Quy Định này và tự nguyện, đồng ý cho phép ADV được Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo toàn bộ nội dung tại Quy Định này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Quy Định được cập nhật và công bố trên website, fanpage, các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác tại từng thời điểm của ADV và theo quy định của pháp luật liên quan. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý với bất kỳ phần nào của Quy Định này, vui lòng không truy cập, tham gia hoặc cung cấp/gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho ADV.

1. Loại Dữ Liệu Cá Nhân được xử lý

Khi Chủ Thể Dữ Liệu (1) truy cập, liên hệ thông qua website, fanpage hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của ADV; (2) cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho ADV thông qua các hình thức khác, tùy từng thời điểm, ADV sẽ thu thập và xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm nhưng không giới hạn như:

 • – Họ, chữ đệm và tên;
 • – Ngày, tháng, năm sinh;
 • – Địa chỉ liên hệ;
 • – Số điện thoại di động v.v.

2. Mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

Phù hợp với mục tiêu kinh doanh, ADV tiến hành xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

 • (a) Định danh, xác thực và kiểm tra thông tin khách hàng;
 • (b) Duy trì liên lạc với khách hàng, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng;
 • (c) Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website, fanpage, các kênh liên hệ/thông tin chính thức của ADV;
 • (d) Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 • (e) Giải quyết tranh chấp, khiếu nại và các hoạt động khác nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • (f) Tuân thủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ, kiểm toán;
 • (g) Chia sẻ, truyền, đưa Dữ Liệu Cá Nhân cho các bên thứ ba khác (cho việc thực hiện các mục đích nêu trên và các mục đích phù hợp khác), bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty liên kết, các công ty khác cùng thuộc Tập Đoàn AEON; đối tác, bên tư vấn của ADV v.v. hoặc theo yêu cầu của các đơn vị, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ADV cam kết không bán Dữ Liệu Cá Nhân dưới mọi hình thức, trừ trường hợp luật có quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu, hướng dẫn khác.

3. Cách thức Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Tùy từng thời điểm và tùy theo từng mục đích kể trên, ADV sẽ thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Các hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân có thể được ADV thực hiện theo cách thức tự động hoặc không tự động, bằng các phương tiện điện tử hoặc các cách thức thủ công hoặc bất kỳ cách thức nào khác mà ADV cho là phù hợp.

ADV áp dụng triệt để các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và phòng, chống sự mất mát, phá hủy hoặc thiệt hại do sự cố, sử dụng các biện pháp kỹ thuật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, ADV không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật liên quan đến việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân.

4. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

ADV sẽ bắt đầu việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân ngay khi nhận được Dữ Liệu Cá Nhân cho đến khi Dữ Liệu Cá Nhân được xóa, hủy theo các quy định của pháp luật và/hoặc quy định, quyết định tại từng thời điểm của ADV.

5. Tổ chức được xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và các tổ chức cá nhân khác có liên quan đến Mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân

ADV và các bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn: các công ty liên kết, các công ty khác cùng thuộc Tập Đoàn AEON, các đối tác, bên tư vấn của ADV v.v. sẽ thực hiện việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến Mục đích xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.

ADV sẽ thực hiện mọi biện pháp để yêu cầu các bên thứ ba này cam kết thực hiện các yêu cầu bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân ít nhất là theo quy định của Quy Định này và theo quy định pháp luật.

6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu

6.1 Quyền của Chủ Thể Dữ Liệu:

 • a. Quyền được biết: Chủ Thể Dữ Liệu được biết về hoạt động Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • b. Quyền đồng ý: Chủ Thể Dữ Liệu được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp theo quy định của pháp luật.
 • c. Quyền rút lại sự đồng ý: Chủ Thể Dữ Liệu được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • d. Quyền truy cập: Chủ Thể Dữ Liệu được xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • e. Quyền xóa dữ liệu: Chủ Thể Dữ Liệu được xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • f. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Chủ Thể Dữ Liệu được yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • g. Quyền cung cấp dữ liệu: Chủ Thể Dữ Liệu được yêu cầu cung cấp cho bản thân Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • h. Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Chủ Thể Dữ Liệu được phản đối việc Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • i. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Chủ Thể Dữ Liệu có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 • j. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Chủ Thể Dữ Liệu có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
 • k. Quyền tự bảo vệ: Chủ Thể Dữ Liệu có quyền tự bảo vệ theo quy định của pháp luật liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật liên quan.

6.2 Nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu

 • a. Tự bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình.
 • b. Tôn trọng, bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của người khác.
 • c. Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ Liệu Cá Nhân khi đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
 • d. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.
 • e. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

7. Các quy định khác:

ADV, tại từng thời điểm, có quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung của Quy Định này và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên website/fanpage hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của ADV. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu không đồng ý với bất kỳ phần nào của các nội dung được sửa đổi đó, vui lòng chấm dứt việc truy cập, tham gia, gửi Dữ Liệu Cá Nhân cho ADV và/hoặc thực hiện các quyền của Chủ Thể Dữ Liệu theo quy định tại Quy Định này và theo quy định của pháp luật liên quan.

B. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG HÌNH ẢNH

Trong các trường hợp khách hàng (hay còn gọi là “Chủ Thể Dữ Liệu”) đồng ý cho phép ADV thu thập và lưu trữ, sử dụng hình ảnh của mình, ADV sẽ có quyền lưu trữ, sử dụng hình ảnh của “Chủ Thể Dữ Liệu” mà không bị giới hạn về thời gian cho các mục đích sau đây:

 • – Quảng cáo cho việc kinh doanh của ADV hoặc sử dụng để giới thiệu hình ảnh của ADV đến công chúng;
 • – Đăng trên website, báo chí, mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khác;
 • – Đặt trên các tạp chí, cẩm nang hoặc các ấn phẩm nội bộ của ADV;
 • – Trưng bày hoặc giới thiệu các dịch vụ của ADV; và
 • – Các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của “Chủ Thể Dữ Liệu”.

Việc “Chủ Thể Dữ Liệu” đồng ý cho phép ADV thu thập và lưu trữ, sử dụng hình ảnh của mình đồng nghĩa với việc:

 • – “Chủ Thể Dữ Liệu” sẽ không khiếu nại, hoặc đòi hỏi bất cứ chi phí nào về việc ADV sử dụng hình ảnh của mình tại thời điểm thu thập cũng như trong tương lai và sẽ không rút lại sự đồng ý trong mọi trường hợp.
 • – “Chủ Thể Dữ Liệu” đồng ý các hình ảnh của mình có thể sử dụng ở dạng in và/hoặc các định dạng điện tử, ADV sẽ áp dụng biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các hình ảnh của “Chủ Thể Dữ Liệu” sẽ được sử dụng duy nhất cho các mục đích dự định. Tuy nhiên, “Chủ Thể Dữ Liệu” hiểu rằng ADV không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro và “Chủ Thể Dữ Liệu” đồng ý rằng ADV không chịu trách nhiệm đối với (i) các hình thức mà các hình ảnh đó được các trang web, mạng xã hội, nhà xuất bản hoặc bên thứ ba khác sử dụng khi chưa có sự đồng ý của ADV và (ii) các hậu quả phát sinh theo đó.

Việc đồng ý của “Chủ Thể Dữ Liệu” là tự nguyện, hoàn toàn không bị bắt buộc và sự đồng ý sẽ được thể hiên bằng cách ký tên xác nhận.

ADV, tại từng thời điểm, có quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung của Quy Định này và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải trên website/fanpage hoặc các kênh liên hệ/thông tin chính thức khác của ADV.

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2023.